Verklaring gegevensbescherming | Murrelektronik

Verklaring gegevensbescherming

We heten u welkom op onze website en bedanken u voor de interesse in onze onderneming. We nemen de bescherming van uw persoonlijk data zeer serieus. We verwerken uw data in overeenstemming met het geldende recht met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, met name de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG) en de daarbij voor ons land specifiek geldende uitvoeringswetgeving. Door middel van deze Privacyverklaring informeren wij u over de verwerking van uw persoonlijke data door de firma Murrelektronik B.V. en de voor u daarbij horende rechten. 

Persoonlijke data definiëren we hierbij als alle informatie die de identificering van een natuurlijk persoon mogelijk maken. Daaronder vallen in het bijzonder naam, geboortedatum, adres, telefoonnummer, e-mailadres maar ook uw IP-adres.

We spreken van anonieme data wanneer het niet mogelijk is hiermee de gebruiker te identificeren. 

Verantwoordelijke locatie en functionaris voor gegevensbescherming

Murrelektronik B.V. 
Takkebijsters 3
4817 BL Breda 

Tel.: +31 85 22 20 282 
Fax:  +31 85 22 20 283
E-Mail: legal@murrelektronik.nl

Contactinformatie functionaris voor gegevensbescherming: legal@murrelektronik.nl

 

Uw rechten als betrokkene

Allereerst willen wij u op de rechten wijzen die u als betrokkene heeft. Deze rechten staan beschreven in artikelen 15 tot en met 22 AVG. Deze omvatten:

 • Recht van inzage van de betrokkene (art. 15 AVG)
 • Recht op gegevenswissing („recht op vergetelheid”) (art. 17 AVG)
 • Recht op rectificatie (art. 16 AVG)
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 AVG)
 • Recht op beperking van de verwerking (art. 18 AVG)
 • Recht van bezwaar (art. 21 AVG)

Om een beroep te doen op deze rechten kunt u zicht richten tot legal@murrelektronik.nl Dit geldt ook als u vragen heeft over de dataverwerking van ons bedrijf. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende instantie wat betreft dataverwerking, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Recht van verzet

Neemt u het volgende in overweging met betrekking tot het recht van verzet.

Wanneer wij uw persoonsgebonden data met als doeleinde directe marketing gebruiken, heeft u het recht van verzet, waarbij u zich te allen tijde kunt verzetten tegen deze verwerking zonder opgave van reden. Dit geldt ook voor profilering, voor zoverre dit met de direct marketing in verband staat. 

Wanneer u zich verzet tegen de verwerking met als doeleinde directe marketing dan wordt uw persoonsgebonden data niet meer voor dit doeleinde verwerkt. Het recht kan kosteloos en vormvrij worden ingeroepen, door een verzoek te richten aan legal@murrelektronik.nl

In het geval dat wij uw data tot bescherming van gerechtvaardigde interesses verwerken, kunt u zich te allen tijde tegen deze verwerking verzetten op gronden die voortkomen uit uw bijzondere persoonlijke situatie; dit geldt ook voor een op deze bepalingen gebaseerde profilering.

Wij zullen uw persoonsgebonden data dan niet meer verwerken, tenzij wij een verplichte legitieme grond voor verwerking kunnen aanwijzen, die boven uw belangen, rechten en vrijheden staat of de verwerking dient tot totstandkoming, uitoefenen of verdediging van rechtsvorderingen.

Doeleinden en grondslagen voor dataverwerking

Bij het verwerken van uw persoonsgebonden data nemen wij de bepalingen uit de AVG en alle geldende wet- en regelgeving ter bescherming van persoonsgegevens in acht. Bij het verwerken van persoonsgegevens zal de grondslag voldoen aan de voorwaarden conform art. 6 AVG.

We verwerken uw persoonsgegevens voor zakelijke doeleinden, voor het nakomen van wettelijke en contractuele plichten, voor het nakomen van de contractuele relatie, het aanbieden van producten en diensten evenals het versterken van de klantrelatie, wat ook analyse ten behoeve van marketing doeleinden en direct marketing betekent.

Uw instemming vormt bovendien toestemming in het kader van de gegevensbescherming. Hierbij informeren wij u over het doel van de gegevensverwerking en uw recht van verzet. Mocht de toestemming toezien op de verwerking van gegevens in bijzondere categorieën van persoonsgegevens dan wijzen wij u bij het geven van de toestemming hier nadrukkelijk op, art. 88 lid 1 AVG.

Het verwerken van bijzondere categorieën persoonsgegevens in de zin van art. 9 lid 1 AVG gebeurt enkel op grond van een wettelijk voorschrift en wanneer er geen sprake is van een zwaarwegend persoonlijk belang dat opweegt tegen de verwerking, conform art 88 lid 1 AVG.  

Doorgifte aan derden

Wij zullen uw persoonsgegevens enkel in het kader van wettelijke voorschriften of bij uitdrukkelijke toestemming doorgeven aan derden. Anderszins volgt doorgifte aan derden niet, tenzij dwingend recht ons hiertoe verplicht (doorgifte aan externe instanties zoals bijvoorbeeld de toezichthouder of wetshandhavingsinstanties).

Ontvangers van persoonsgegevens/Categorieën van ontvangers

Wij dragen er zorg voor dat binnen onze onderneming enkel toegang is tot uw persoonsgegevens voor de personen voor wie dit noodzakelijk is ter uitvoering van de wettelijke en contractuele plichten.

In sommige gevallen ondersteunen serviceproviders onze vakdepartementen. Met al onze serviceproviders worden de noodzakelijke overeenkomsten gesloten ter bescherming van persoonsgegevens. 

Overdracht van gegevens naar het buitenland / Opzet van overdracht van gegevens naar het buitenland

Een overdracht van gegevens naar derde landen (buiten de Europese Unie, respectievelijk de Europese Economische Ruimte) vindt enkel plaats, voor zover dit nodig is voor contractuele verplichtingen, wettelijk is voorgeschreven of wanneer u ons hiervoor toestemming heeft gegeven. 

We geven uw persoonsgegevens door aan een serviceprovider of een zusteronderneming buiten de Europese Economische Ruimte: Zwitserland, Verenigde Staten van Amerika, Canada, Brazilië, Turkije, India, China, Zuid-Korea, Singapore. 

De inachtneming van het niveau van bescherming van de persoonsgegevens wordt gewaarborgd door: verwerkers-overeenkomsten, bindende EU en EU modelcontractbepalingen, concern voorschriften wat betreft bescherming persoonsgegevens, bedrijven met een EU-US-privacy-shield certificering.

Bewaartermijn van gegevens

Wij bewaren uw gegevens voor zolang dit voor het desbetreffende verwerkingsdoel nodig is. Houd u rekening met het feit dat diverse bewaartermijnen bedingen dat gegevens langer bewaard moeten worden. Dit betreft in het bijzonder handels- en belastingwetgeving (bijvoorbeeld het Burgerlijk wetboek en Belastingwetgeving etc.). Voor zover er geen verdergaande bewaartermijnen bestaan, worden de gegevens na het voltooien van het verwerkingsdoel routinematig verwijderd.

Daarbij komt dat we gegevens kunnen bewaren wanneer u ons hiervoor toestemming geeft of wanneer het tot een juridisch geschil komt en wij bewijsmiddelen in het kader van de wettelijke verjaringstermijn nodig hebben, deze is maximaal 20 jaar; de reguliere verjaringstermijn is 5 jaar.

Veilige overdracht van uw gegevens

Om de bij ons opgeslagen gegevens zo goed mogelijk te beschermen tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, verlies, vernietiging of toegang door ongerechtige personen, nemen wij passende technische en organisatorische beschermingsmaatregelen. Het beschermingsniveau wordt in samenwerking met beveiligingsexperts doorlopend gecontroleerd en aan nieuwe beveiligingsstandaarden aangepast. 

De dataoverdracht van en naar onze website wordt versleuteld. Als overdrachtsprotocol bieden wij voor onze website HTTPS aan, het actuele versleutelingsprotocol. Bovendien bieden wij onze gebruikers in het kader van onze contactformulieren evenals bij andere toepassingen een versleuteling van de inhoud aan. Het ontsleutelen van deze gegevens is enkel door ons mogelijk. Bovendien bestaat de mogelijkheid om alternatieve manieren van communiceren te gebruiken (zoals brievenpost).

Verplichting tot het verstrekken van de gegevens

Diverse persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor de totstandkoming, uitvoering en beëindiging van contractuele verplichtingen en de daarmee samenhangende contractuele en wettelijke plichten. Hetzelfde geldt voor het gebruik van onze website en de diverse applicaties die ter beschikking worden gesteld.

 Details hierover hebben we in onderstaande punten voor u samengevat. In bepaalde gevallen moeten gegevens ook op grond van wettelijke voorschriften worden verzameld respectievelijk ter beschikking gesteld worden. Houd u in acht dat het verwerken van uw aanvraag of het uitvoeren van de onderliggende contractuele verplichtingen niet mogelijk is zonder het beschikbaar stellen van deze gegevens.

Categorieën, bronnen en oorsprong van gegevens

Welke gegevens wij verwerken, wordt bepaald door de specifieke context: Dit hangt ervan af of u bijvoorbeeld online een bestelling plaatst of een aanvraag plaatst in een contactformulier, of dat u een sollicitatie toestuurt of een reclamatie voorlegt. 

Houd u in acht dat we gegevens voor bijzondere verwerking misschien ook ter beschikking stellen op afzonderlijke, geschikte plaatsen, bijvoorbeeld bij het uploaden van documenten bij een sollicitatie of bij een contactaanvraag. 

 

Bij bezoek aan onze website verkrijgen en verwerken wij de volgende gegevens:

 • Informatie over de website van waaruit u ons bezoekt
 • Welke webbrowser en besturingssysteem u gebruikt
 • Het door uw internet serviceprovider toegewezen IP-adres
 • Verzamelde gegevens, overgedragen hoeveelheid data, downloads/export van data
 • Informatie over de website die u na onze website bezoekt, inclusief datum en tijdstip
 • Op grond van technische veiligheid (in bijzonder ter voorkoming van een aanval op onze webserver) worden deze gegevens opgeslagen op grond van art. 6 lid 1 sub f AVG. Na uiterlijk 7 dagen vindt anonimisering van de IP-adressen plaats door middel van afkorting, zodanig dat geen relatie tot de gebruiker gemaakt kan worden.
 

In het kader van een contactaanvraag verkrijgen en verwerken wij de volgende gegevens: 

 • Firma
 • Naam
 • Afdeling
 • Straat
 • Postcode, Plaats
 • Land 
 • Telefoon
 • E-mail
 • Uw bericht
 • Informatie over uw wensen en interesses:
  • Elektronica in de schakelkast
  • Interface
  • I/O-systeem
  • Aansluittechniek
 

In het kader van een bestelling verkrijgen en verwerken wij de volgende gegevens:

 • E-mailadres
 • Aanhef
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Afdeling (optioneel)
 • Firma
 • Btw-nummer
 • Afleveradres (straat, huisnummer, postcode, plaats, land)
 • Factuuradres (straat, huisnummer, postcode, plaats, land)
 • Telefoonnummer (optioneel)
 • Faxnummer (optioneel)
 

In het kader van online sollicitaties verkrijgen en verwerken wij de volgende gegevens:

 • Aanhef
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Straat, huisnummer
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mail
 • Soort bijlage(n) en de bijlage(n) zelf
 • Bovendien gebruiken we gegevens die we uit openlijk toegankelijke lijsten (bijvoorbeeld professionele netwerken) op rechtmatige wijze hebben verkregen
 

In het kader van nieuwsbrieven verkrijgen en verwerken wij de volgende gegevens:

 • Firma
 • Aanhef
 • Voornaam
 • Achternaam
 • E-mailadres

Contactformulier/Contact opnemen per e-mail (art. 6 lid 1 sub a en sub b AVG)

Op onze website is een contactformulier beschikbaar voor gebruik, waarmee u op elektronische wijze contact kunt opnemen. Wanneer u ons via dit contactformulier aanschrijft, verwerken wij de door u gegeven gegevens in het kader van dit contactformulier tot het zoeken van contact en de beantwoording van uw vragen en wensen. 

Hierbij wordt het beginsel van datavermindering en datavermijding in acht genomen, doordat u enkel de gegevens in moet vullen die we per se nodig hebben om met u contact op te nemen. Dit zijn uw e-mailadres evenals het bericht zelf. Bovendien wordt uit technische evenals juridische bescherming uw IP-adres verwerkt. Alle overige gegevens zijn vrijwillige velden en kunnen optioneel worden ingevuld (bijvoorbeeld om uw vraag gerichter te beantwoorden).

Wanneer u zich per e-mail tot ons richt, zullen wij de in de e-mail gedeelde persoonsgegevens enkel verwerken met het doel uw aanvraag te beantwoorden. Wanneer u het aangeboden formulier tot contactopname niet gebruikt, vindt er geen verdere verzameling van gegevens plaats. 

Nieuwsbrief (art. 6 lid 1 sub a AVG)

Op onze website kunt u zich op een kosteloze nieuwsbrief abonneren. De bij de nieuwsbrief aanmelding opgegeven e-mailadres, naam van het bedrijf waar u werkt, evenals uw voor- en achternaam, uw geslacht (aanhef) worden verwerkt voor het verzenden van gepersonaliseerde nieuwsbrieven.

Hierbij wordt het beginsel van datavermindering en datavermijding in acht genomen, daarom is enkel het veld voor het e-mailadres als verplicht gemarkeerd (indien nodig naam bij een persoonlijke nieuwsbrief). Bovendien wordt uit technische evenals juridische bescherming bij aanvraag van een nieuwsbrief uw IP-adres verwerkt.

Uiteraard kan u het abonnement te allen tijde beëindigen via de in de nieuwsbrief vermelde mogelijkheid en daarmee uw toestemming herroepen. 

We gebruiken een gerenommeerde externe partij om onze nieuwsbrief te verzenden. Uw gegevens worden daarom aan hen overgedragen. Daarbij is het deze externe partij verboden om uw gegevens voor een ander doeleinde dan het versturen van de nieuwsbrief te gebruiken. Een verdere doorgave of verkoop van uw gegevens door deze externe partij is niet toegestaan. Deze externe partij is een gecertificeerde nieuwsbrief software aanbieder, welke zorgvuldig is uitgekozen om te voldoen aan de eisen van de AVG.

Webshop (art. 6 lid 1 sub b AVG)

We verwerken de door u in het bestelformulier ingevoerde gegevens enkel tot uitvoering dan wel voltooiing van de contractuele verplichtingen, voor zover u niet met verder gebruik instemt. 

Hierbij wordt het beginsel van datavermindering en datavermijding in acht genomen, doordat u ons enkel de gegevens moet doorgeven die wij per se nodig hebben voor de uitvoering van het contract of het uitvoeren van onze contractuele verplichtingen (dus uw naam, adres, e-mailadres evenals de voor de gekozen betalingswijze benodigde betaalinformatie) of welke we wettelijk verplicht zijn te verzamelen.

Bovendien wordt uit technische evenals juridische bescherming uw IP-adres verwerkt. Zonder deze gegevens zullen we af moeten zien van het aangaan van een overeenkomst, aangezien we deze dan niet kunnen uitvoeren, of moeten we indien nodig een bestaande overeenkomst beëindigen. Uiteraard mag u, wanneer u dit wilt, meer gegevens verschaffen.

Registreren/ Klantaccount (art. 6 lid 1 sub a en b AVG)

Op onze website bieden wij gebruikers de mogelijkheid om zich, met verstrekking van persoonsgegevens, te registreren. Het voordeel is dat u uw bestelhistorie kan inzien en de gegevens voor het bestelformulier worden opgeslagen. Bij een nieuwe bestelling hoeft u deze dan niet opnieuw in te voeren. 

Hierbij wordt het beginsel van datavermindering en datavermijding in acht genomen, doordat de velden die noodzakelijk zijn voor registratie met een sterretje (*) zijn gemarkeerd. Dat zijn bijvoorbeeld het e-mailadres evenals het wachtwoord en het herhalen van het wachtwoord. 

Voor de bestelling in onze Online-shop hebben we voor de uitlevering informatie nodig voor het factuuradres (aanhef, voornaam, achternaam, adres). Wanneer het afleveradres afwijkt van het factuuradres, is aanvullende informatie nodig voor het afleveradres.

Door een registratie op onze website wordt bovendien het IP-adres van de gebruiker, evenals de datum en het tijdstip van registratie opgeslagen (technische achtergrondgegevens). Met het aanklikken van de knop ‘nu registreren’ geeft u toestemming voor het verwerken van uw gegevens. 

Let u op: Het door u ingegeven wachtwoord wordt door ons versleuteld opgeslagen. Onze medewerkers kunnen dit wachtwoord niet lezen. Zij kunnen u daarom niet het wachtwoord geven, wanneer u uw wachtwoord vergeten bent.

Maakt u in zo’n geval gebruik van de optie ‘wachtwoord vergeten’, hierdoor krijgt u een automatisch aangemaakt nieuw wachtwoord toegestuurd. Onze medewerkers is het niet toegestaan uw wachtwoord telefonisch of schriftelijk op te vragen. Beantwoord u daarom zulke aanvragen nooit. 

Met het voltooien van de registratie zijn uw gegevens bij ons bekend voor het gebruik van de beschermde klanten omgeving. Wanneer u zich op onze website met uw e-mailadres als gebruiksnaam en wachtwoord aanmeldt, worden deze gegevens voor de door u uitgevoerde actie op onze website beschikbaar gesteld (bijvoorbeeld voor bestellingen op onze website). Afgeronde online-bestellingen kunnen in de bestelhistorie geraadpleegd worden. Wijzigingen in het factuur- of afleveradres kunt u hier doorgeven.

Geregistreerde gebruikers hebben de mogelijkheid om wijzigingen en correcties in het factuur- of afleveradres zelf door te voeren. Wijzigingen en correcties worden ook door onze sales binnendienst verwerkt, wanneer u met hen contact opneemt. Natuurlijk kunt u uw registratie of uw klantaccount beëindigen of verwijderen. Neemt u hiervoor contact op via sales@murrelektronik.nl 

Betalingssysteem (art. 6 lid 1 sub a en b AVG), Kredietcheck (art 6 lid 1 sub f AVG)

In onze Online-Shop kunt u op rekening betalen. Hiervoor worden de gegevens relevant voor de betaling verzameld, om uw bestelling evenals de betaling te kunnen uitvoeren. Bovendien wordt uit technische evenals juridische bescherming uw IP-adres verwerkt.

Hierbij wordt het beginsel van datavermindering en datavermijding in acht genomen, doordat u ons enkel de gegevens hoeft te geven, die we nodig hebben voor de betaling en daarmee de uitvoering van de contractuele verplichtingen of welke we wettelijk verplicht zijn te verzamelen.

Zonder deze gegevens moeten we afzien van het sluiten van de overeenkomst, omdat we deze dan niet kunnen uitvoeren. 

Ons betalingssysteem gebruikt een SSL-encryptie voor een beschermde overdracht van gegevens.

Marketingdoeleinden bestaande klanten (art. 6 lid 1 sub a AVG)

Murrelektronik B.V. is erin geïnteresseerd om een klantrelatie met u te onderhouden en u informatie en aanbiedingen over onze producten/ service/ aanbiedingen te sturen. Daarom verwerken we uw gegevens, om u passende informatie en aanbiedingen per e-mail toe te sturen. 

Wanneer u dit niet wilt, kunt u zich te allen tijde tegen het gebruik van uw persoonsgegevens met als doeleinde direct marketing verzetten; dit geldt ook voor profilering voor zover dit met direct marketing in verbinding staat. Wanneer u zich op het recht van verzet beroept worden u gegevens niet langer meer met dit doeleinde gebruikt. 

Het recht van verzet kan zonder opgave van reden kosteloos en vormvrij worden ingeroepen. Dit kan per e-mail via legal@murrelektronik.nl of via post aan Murrelektronik BV, Takkebijsters 3, 4817 BL, Breda.

Geautomatiseerde besluitvorming 

Wij gebruiken geen puur geautomatiseerd besluitvormingsproces voor het nemen van beslissingen.

Cookies (art. 6 lid 1 sub f AVG/ art. 6 lid 1 sub a AVG bij toestemming) 

Onze website gebruikt op verschillende plaatsen zogenoemde cookies. Ze hebben als doel ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden aangemaakt en die uw browser opslaat (lokaal op uw harde schijf).

Door deze cookies is het voor ons mogelijk te analyseren hoe gebruikers onze website gebruiken. Zo kunnen we de inhoud van de website vormgeven naar de behoefte van de bezoeker. Bovendien hebben we door cookies de mogelijkheid, de effectiviteit van een advertentie te meten en de plaatsing afhankelijk te maken van de thematische interesse van de gebruiker.

De meeste door ons geplaatste cookies zijn zogenaamde ‘session-cookies’. Deze worden na uw bezoek automatisch verwijderd. Permanente cookies worden automatisch van uw computer verwijderd, wanneer de geldigheidsduur is verstreken (in de regel zes maanden) of wanneer u deze voor verstrijken van de geldigheidsduur zelf verwijderd.

De meeste webbrowsers accepteren cookies automatisch. U kunt de instellingen van uw browser in de regel ook veranderen, wanneer u deze informatie liever niet verstuurd. U kunt dan het aanbod op onze website zonder restricties gebruiken (uitzondering: configurators).

We gebruiken cookies om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Daarnaast gebruiken we cookies omdat we daarmee een analyse kunnen maken over hoe gebruikers onze website gebruiken. Zo kunnen we de inhoud vormgeven naar de behoefte van de bezoeker. Bovendien hebben we door cookies de mogelijkheid, de effectiviteit van een advertentie te meten en de plaatsing afhankelijk te maken van de thematische interesse van de gebruiker.

Cookies worden op de computer van de gebruiker opgeslagen en vanaf daar naar onze website verzonden. Vandaar dat u als gebruiker de volledige controle heeft over het gebruik van cookies. Door een verandering in de instelling van uw webbrowser kunt u de overdracht van cookies deactiveren of beperken. Verder kunnen de geplaatste cookies te allen tijde door de internetbrowser of andere softwareprogramma’s verwijderd worden. Dit is mogelijk in alle gangbare webbrowsers.

Houdt u wel rekening met het volgende: Wanneer u het plaatsen van cookies volledig blokkeert, is het mogelijk dat niet u volledig gebruik kunt maken van alle functionaliteiten van onze website.

Cookie-instellingen bewerken

Gebruikersprofielen/ Web tracking procedures

Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalyse dienst van Google Inc. (hierna: Google). Google Analytics gebruikt zogenaamde ‘cookies’, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen die een analyse van het gebruik door u van onze website mogelijk maken. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van onze website wordt in de regel verzonden en opgeslagen op een server in de Verenigde Staten van Amerika. In het geval dat u IP-anonimisering activeert op deze website, wordt uw IP-adres echter door Google afgekort binnen de lidstaten van Europese Economische Ruimte en verdragspartners van de Europese Economische Ruimte. Enkel in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server in de Verenigde Staten van Amerika overgedragen en daar afgekort. In opdracht van de operator van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te bestuderen, rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om verdere services aan de website operator aan te bieden die samenhangen met het website- en internetgebruik. De in het kader van Google Analytics vanuit uw browser verzamelde IP-adres wordt niet samengevoegd met andere data van Google. U kunt het opslaan van cookies verhinderen door een instelling in uw browser; wij wijzen u er wel op dat u in dat geval mogelijk niet alle volledige functionaliteiten van deze website kunt gebruiken. U kunt ook de verzameling van de door de cookies aangemaakte gegevens (inclusief uw IP-adres) door Google evenals de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen, door de via de volgende link (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl)  te downloaden plug-in te downloaden en installeren. Verdere informatie over gebruikersvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u onder (https://www.google.com/analytics/terms/nl.html) of (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl). We wijzen u erop dat op deze website Google Analytics uitgebreid is door de code ‘gat._anonymizeIp();’ om een geanonimiseerde opslag van IP-adressen (zogenoemde IP-masking) te waarborgen.

Online aanbiedingen en kinderen

Personen onder de 16 jaar mogen zonder toestemming van voogden geen persoonsgegevens aan ons overdragen of een toestemmingsverklaring afgeven. We willen ouders en voogden verzoeken om actief deel te nemen aan de online activiteiten en interesses van uw kinderen.

Links naar andere aanbieders

Onze website bevat – duidelijk zichtbaar ook links naar websites van andere bedrijven. Voor zover er links naar websites van andere bedrijven aanwezig zijn, hebben wij geen invloed op de inhoud. Vandaar dat er voor deze inhoud geen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid wordt overgenomen. Voor de inhoud is altijd de desbetreffende aanbieder of operator van de website verantwoordelijk.

De gelinkte websites worden op het tijdstip van het aanleggen van de link gecontroleerd op de mogelijke overtredingen en schendingen van het recht. Onwettige inhoud was op het moment van het aanleggen van de link niet kenbaar. Een constante inhoudelijke controle van de gelinkte website is zonder concrete aanwijzing van een schending van het recht niet redelijk. Zodra bekend wordt dat er een schending van het recht is wordt de link per direct verwijderd.

Deze website gebruikt cookies om onze informatie zo goed mogelijk op jou af te stemmen. Wanneer je verder klikt ga je akkoord met het gebruik van cookies. Meer informatie.

Hallo
Wij zijn er voor jou!
Je kunt ons op diverse manieren bereiken...